# شهروندان

سهم کاشان از تاسیسات هسته ای به نطنزی ها رسید!!!!

 س‍ی‍د م‍ص‍طف‍‍ی‌ ص‍ف‍‍ار‌ی‌ ن‍طن‍ز‌ی‌ " روز ی‍ک‍ش‍ن‍ب‍ه(31/6/87) ‌ در گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍‍ا ‌ای‍رن‍‍ا، ‌اخ‍ت‍ص‍‍اص‌ ‌ای‍ن‌ س‍‍ه‍م‌ ‌ا‌ع‍ت‍ب‍‍ار‌ی‌ ر‌ا ب‍دن‍ب‍‍ال‌ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 12 بازدید